Terma dan Syarat

Ini adalah sistem penilaian Psikometrik dalam talian yang membolehkan anda melanggan produk penilaian yang disediakan oleh MIMOS untuk pelanggan.

Anda bahawasanya bersetuju untuk menggunakan Laman Web ini hanya untuk tujuan yang sah di sisi undang-undang dan dengan cara yang tidak melanggar hak, atau menyekat atau menghalang penggunaan dan kemudahan Laman Web ini oleh mana-mana pihak ketiga. Sekatan atau halangan tersebut termasuk, tidak terhad, kepada perlakuan yang menyalahi undang-undang, atau yang boleh mengganggu atau menyebabkan ketidaksenangan atau ketidakselesaan kepada mana-mana pihak, penyiaran bahan berunsur lucah atau menyinggung atau berunsur fitnah, bersifat perkauman atau etnik melalui apa-apa cara sekalipun atau gangguan terhadap operasi atau fungsi Laman Web ini. Anda bertanggungjawab untuk mempertahankan, melepaskan tanggungan MIMOS dan/atau perbadanan berkaitan dan gabungannya, ejen dan wakilnya dari menanggung kerugian terhadap apa-apa tuntutan yang timbul akibat daripada apa-apa bahan yang dihantar atau disiarkan oleh anda.

Anda dengan ini bersetuju bahawa Laman Web ini disediakan oleh MIMOS bagi bertujuan untuk pengguna melanggan produk. Anda dengan ini melepaskan tanggungan MIMOS (dan mana-mana gabungannya) dari sebarang liabiliti, pertikaian, tuntutan dan/atau ganti rugi apa-apa jenis yang timbul daripada atau dengan apa-apa cara yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web ini.

Kami tidak akan mendedahkan apa-apa maklumat mengenai mana-mana pengguna individu kecuali yang dibenarkan oleh Terma dan Syarat untuk tujuan mematuhi undang-undang/peraturan yang berkenaan atau aturan atau arahan dari mana-mana pihak berkuasa kawal selia atau badan kerajaan atau agensi atau proses undang-undang yang sah lain atau untuk melindungi keselamatan peribadi anda atau orang awam.

Akses dan penggunaan perkhidmatan ini juga tertakluk kepada Terma dan Syarat (termasuk terma dan syarat untuk penggunaan Laman Web, Peraturan Polisi Terpakai, terma dan syarat khusus jualan produk yang ditawarkan di Laman Web ini (antara lain Prospek Kerjaya dan istilah variasi, (jika ada) dan Dasar Privasi).

Istilah berikut mempunyai makna berikut dalam Terma dan Syarat ini: -

Produk bermaksud produk penilaian Psikometrik dalam talian yang dimiliki sepenuhnya oleh MIMOS Berhad dan disediakan kepada anda di Laman Web ini.

Perbadanan Berkaitan bermaksud suatu perbadanan yang disifatkan berkaitan seperti yang ditakrifkan di bawah Akta Syarikat, 2016 dan termasuk pekerja dan pengarah masing-masing.

Terma dan Syarat merujuk kepada Terma dan Syarat ini bagi mentadbir/menyelia hubungan antara anda dan MIMOS untuk akses kepada langganan Produk dan yang anda diberikan akses.

Kata Laluan bermaksud pengenalpastian untuk membolehkan anda log masuk dan menjalankan penilaian.

Kami merujuk kepada MIMOS Berhad (336183-H) ("MIMOS") sebuah perbadanan yang ditubuhkan di Malaysia di bawah Akta Syarikat, 2016 yang mempunyai alamat berdaftar di Taman Teknologi Malaysia, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia.

Laman Web bermaksud Laman Web MIMOS Psychometric Products dan Sistem Pengambilan Ujian.

Anda merujuk kepada pelanggan, orang atau entiti/organisasi yang melanggan Produk. Sekiranya pengguna seorang individu, anda mestilah cukup umur menurut undang-undang untuk menjadikan sesuatu kontrak itu mengikat. Anda hendaklah memastikan bahawa semua maklumat yang anda berikan kepada kami adalah benar dan anda akan memaklumkan kepada kami secara bertulis mengenai sebarang perubahan kepada maklumat tersebut. Untuk mengelakkan keraguan, "organisasi/entiti" juga merujuk kepada individu yang melanggan bagi pihak lebih dari satu (1) individu.

 1. Log masuk psychometrics.mimos.my.
 2. Pengesahan setuju terima Perjanjian Pengguna.
 3. Sebaik sahaja anda menekan butang hantar, anda akan dibawa kepada Halaman Langganan Produk untuk memilih Produk pilihan anda.
 4. Membuat bayaran dalam talian.
 5. Notis pemberitahuan akan dihantar oleh Laman Web kepada anda.

Harga yang telah ditetapkan oleh MIMOS adalah termasuk kos Produk dan cukai yang dikenakan tidak termasuk insuran. Anda hendaklah membayar sebarang duti dan cukai (jika ada yang berkenaan) yang dikenakan ke atas Produk.

Harga dikira berdasar matawang Ringgit Malaysia. Harga boleh dipaparkan di dalam matawang anda berdasarkan pengesanan IP.

Kami menggunakan pemproses pembayaran pihak ketiga ("Pemproses Bayaran") untuk bil anda melalui akaun pembayaran yang dipautkan kepada pesanan anda. Pemprosesan bayaran adalah tertakluk kepada terma, syarat dan dasar privasi Pemproses Bayaran sebagai syarat tambahan kepada Terma dan Syarat ini. Kami tidak bertanggungjawab ke atas kesilapan oleh Pemproses Bayaran. Dengan memilih untuk melanggan, anda dianggap bersetuju untuk membuat bayaran kepada kami melalui Pemproses Bayaran semua caj yang dikenakan pada kadar yang ditetapkan untuk penggunaan Perkhidmatan mengikut terma pembayaran berkenaan. Anda dengan ini memberi kuasa kepada kami untuk mengenakan bayaran kepada penyedia bayaran yang anda pilih dan anda bersetuju membuat pembayaran menggunakan kaedah pembayaran pilihan anda. Kami berhak membetulkan apa-apa kesalahan atau kesilapan yang dibuat walaupun selepas permohonan dibuat atau selepas menerima bayaran.

Syarat pembayaran adalah berdasarkan kaedah pembayaran anda dan akan ditentukan oleh perjanjian antara anda dan institusi kewangan, pengeluar kad kredit atau penyedia lain mengikut kaedah pembayaran pilihan anda.

Oleh kerana ciri-ciri khas perkhidmatan kami, anda tidak boleh membatalkan langganan anda disebabkan perkara-perkara berikut:

(a) Kata Laluan telah diaktifkan; dan/atau

(b) anda telah membuat penilaian itu; dan/atau permohonan untuk pembayaran balik tidak dibuat selepas tamatnya tempoh sah Produk. Sebarang pembatalan dan bayaran balik akan diberikan adalah tertakluk kepada budi bicara MIMOS dan kelulusan (jika ada) akan dikenakan kos pentadbiran.

Permohonan bayaran balik:

 • Klik pada logo PK psychometrics.mimos.my.
 • Permohonan boleh dihantar dengan mengakses pautan e-mel automatik pk@mimos.my.
 • Semua permohonan untuk bayaran balik mesti disertakan bersama dokumen-dokumen berikut: (i) bukti pembelian / langganan (contoh: pemberitahuan e-mel mengenai pembelian telah berjaya); (ii) butiran penuh pembeli dan tarikh pembelian;

Anda mengakui dan bersetuju bahawa sebarang bayaran balik yang dibayar oleh MIMOS adalah ke atas harga Produk sahaja. Apa-apa amaun yang dibayar ke atas levi, cukai, dan lain-lain tidak akan dikembalikan.

Kami memiliki semua hak pemilikan dan hak harta intelektual kepada Laman Web dan Produk. Anda tidak boleh menyebabkan atau membenarkan kejuruteraan balikan, penyahhimpunan atau penyahsusunan Laman Web dan Produk. Laman Web dan Produk mengandungi nama-nama, yang merupakan tanda dagangan dan/atau nama jenama MIMOS dan nama lain yang mungkin kami daftarkan pada masa akan datang. Tanda-tanda ini dan nama jenama MIMOS yang lain tidak boleh digunakan tanpa kebenaran bertulis Kami. Kami memiliki hak cipta Laman Web dan Produk. Tidak ada bahagian Laman Web dan Produk yang boleh ditiru atau diterbitkan untuk tujuan komersil tanpa kebenaran bertulis Kami.

Anda mengakui bahawa komunikasi elektronik, pangkalan data dan Laman Web tertakluk kepada kesilapan, kegagalan fungsi, gangguan dan pencerobohan akses, atau penggunaannya boleh mengakibatkan gangguan/merencatkan/menjejaskan sistem atau operasi Anda. Walaubagaimanapun Kami akan melaksanakan langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mencegah masalah tersebut. Anda selanjutnya mengakui bahawa Kami tidak dapat memberi jaminan sepenuhnya masalah sedemikian tidak akan berlaku dan Kami tidak akan dipertanggungjawabkan sekiranya masalah tersebut berlaku. Anda akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan bahawa apa-apa maklumat atau kandungan yang dimuat turun dari Laman Web ini atau mana-mana laman web lain yang diakses dari Laman Web tidak mengandungi apa-apa virus atau kod perisian komputer lain atau subrutin yang direka untuk melumpuhkan, memadam, merosakkan atau selainnya merosakkan sistem, perisian atau data, dan Anda seharusnya menjaga, mempertahankan dan melindungi Kami daripada apa-apa liabiliti, tuntutan, kos atau kerosakan yang timbul berpunca daripada tindakan atau tuntutan pihak ketiga yang disebabkan oleh virus atau kod atau subrutin tersebut.

Kami hanya menjamin bahawa Laman Web ini akan memenuhi keperluan asas dan ciri-ciri Produk yang ditetapkan terhad kepada batasan teknologi MIMOS. Kami tidak memberi sebarang jaminan mengenai produk itu sendiri dan tidak memberi jaminan bahawa produk itu sesuai untuk tujuan tertentu. Sebarang bayaran balik adalah tertakluk kepada Dasar Bayaran Balik. MIMOS dan gabungannya tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan berkenaan dengan cara penggunaan atau perlaksanaan Produk oleh Anda. Kami berhak menentukan sama ada Anda layak mendapat bayaran balik.

Kami, perbadanan berkaitan Kami, perbadanan gabungan kami, ejen dan wakil kami, ejen dan wakil perbadanan Kami yang berkaitan dan perbadanan sekutu Kami dan pembekal Kami (termasuk pembekal perisian atau kandungan) (selepas ini dirujuk secara kolektif sebagai "Pembekal") tidak akan bertanggungjawab kepada Anda atau mana-mana pihak lain untuk apa-apa kerugian, kerosakan, perbelanjaan atau liabiliti (termasuk kerugian atau kerosakan berbangkit), kehilangan perniagaan, hasil atau keuntungan yang dialami atau ditanggung oleh Anda atau mana-mana pihak lain yang berpunca daripada:

 1. keadaan di luar kawalan mana-mana pembekal atau dari tindakan, pengabaian, keingkaran atau kecuaian Anda sendiri;
 2. penghapusan data atau kegagalan Kami menyimpan sebarang mesej atau komunikasi lain yang diselenggarakan atau dihantar di sini;
 3. secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan Produk atau sebarang kegagalan atau pengabaian oleh kami untuk mematuhi mana-mana Terma dan Syarat ini;

Maklumat dan kandungan yang disediakan di Laman Web dan akses anda ke Laman Web tidak mewujudkan sebarang hubungan antara Anda dan MIMOS. Semua maklumat dan kandungan yang diperoleh daripada atau melalui Laman Web disediakan adalah "SEPERTI ADANYA" dan tanpa apa-apa jaminan. Anda dengan ini mengenepikan semua waranti lain yang berkaitan dengannya, termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang waranti/jaminan kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu atau waranti terhadap gangguan atau pelanggaran. Kami tidak memberi jaminan bahawa penggunaan Laman Web bebas dari sebarang gangguan atau ralat dan Kami juga tidak memberi jaminan bahawa gangguan atau ralat tersebut akan dibetulkan atau boleh diperbetulkan. Kami tidak akan bertanggungjawab dalam apa keadaan sekalipun kepada mana-mana pengguna atau mana-mana pihak ketiga untuk sebarang kerugian langsung, kehilangan keuntungan, pendapatan, peluang perniagaan atau kehilangan pendapatan, penawaran atau kelebihan ekonomi dan sebagainya (tetapi tidak setakat mana undang-undang yang digunakan melarang pengecualian liabiliti atau batasan terhadap tort antarabangsa, kecuaian, ganti rugi yang timbul berpunca daripada liabiliti produk atau kesalahan yang lain), atau untuk apa-apa kerugian, kerosakan atau perbelanjaan khas, berbangkit, tidak langsung yang berkaitan dengan penggunaan atau penyalahgunaan Laman Web, atau maklumat atau kandungan, tanpa mengambil kira asas tuntutan tersebut. Tiada keadaan di mana kami boleh dipertanggungjawabkan untuk sebarang kecacatan atau spesifikasi produk yang diminta / dianalisis dalam peringkat sebutan harga.

Jika sebarang tuntutan yang timbul daripada, atau berkaitan dengan hubungan yang diwujudkan oleh Terma dan Syarat ini, mengakibatkan salah satu daripada Kami, perbadanan berkaitan Kami, perbadanan gabungan Kami, ejen dan wakil Kami atau ejen dan wakil perbadanan Kami yang berkaitan dan perbadanan gabungan Kami bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian atau kerosakan yang tidak dapat dikecualikan di bawah Terma dan Syarat ini, maka Kami, perbadanan-perbadanan berkaitan Kami, perbadanan-perbadanan gabungan Kami, ejen dan wakil Kami dan ejen dan wakil masing-masing syarikat berkaitan dan liabiliti keseluruhan perbadanan Kami untuk kerugian sedemikian terhad kepada Ringgit Malaysia Satu Ratus (RM100.00). Produk disediakan berdasarkan "seperti adanya" dan "seperti sedia tersedia". Anda bersetuju untuk melanggan Produk dengan risiko Anda sendiri. Semua terma, syarat, waranti, akujanji, dorongan atau representasi sama ada nyata atau tersirat, berkanun atau sebaliknya yang berkaitan dengan Produk dengan apa cara sekalipun termasuk jaminan tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran adalah dikecualikan. Kami tidak memberi apa-apa jaminan mengenai kesan yang diperolehi daripada pembelian Produk atau mengenai ketepatan atau kebolehpercayaan apa-apa komunikasi atau penyampaian, atau ketepatan apa-apa terjemahan atau ketepatan apa-apa maklumat yang diperoleh berkenaan dengan Produk yang dibeli atau diperolehi berdasarkan maklumat yang ada atau apa-apa urus niaga yang dibuat menurut maklumat yang terdapat di sini. Semua batasan atau pengecualian liabiliti dalam Terma dan Syarat ini akan terpakai pada tahap yang dibenarkan oleh undang-undang.

Anda mesti melepaskan tanggungan Kami terhadap segala tuntutan, perbadanan berkaitan Kami dan perbadanan gabungan Kami dan mempertahankan Kami, perbadanan berkaitan Kami dan perbadanan gabungan Kami, daripada semua kerugian, kos, ganti rugi, perbelanjaan dan liabiliti yang timbul daripada: -

 1. Langganan Produk oleh anda atau mana-mana pihak lain sama dengan atau tanpa kebenaran Anda; atau
 2. Pelanggaran mana-mana Terma dan Syarat ini.

Terma dan Syarat ini berkuatkuasa pada mula Kami menyediakan Produk kepada Anda dan berterusan sehingga ditamatkan mengikut Terma dan Syarat ini. Kami boleh menamatkan atau menggantung (sementara atau selama-lamanya) perintah atau mana-mana bahagian perintah dan/atau Terma dan Syarat ini tanpa notis dan tanpa perlu memberi apa-apa sebab. Anda bersetuju bahawa Kami, perbadanan berkaitan dan perbadanan gabungan Kami tidak akan bertanggungjawab kepada Anda atau pihak lain bagi penamatan atau penggantungan tersebut. Penamatan Terma dan Syarat ini oleh Kami atas apa jua sebab sekalipun tanpa prasangka kepada hak, remedi atau tuntutan oleh Kami terhadap Anda di bawah Terma dan Syarat ini atau di sisi undang-undang sebelum pelanggaran terhadap mana-mana Terma dan Syarat ini.

Apa-apa notis atau persetujuan yang akan diberikan kepada Anda boleh diberikan mengikut apa-apa cara yang Kami fikirkan wajar (termasuk secara elektronik) dan akan dianggap diterima jika dihantar melalui serahan tangan atau pengeposan ke alamat terakhir Anda atau difakskan ke nombor faks terakhir Anda yang diketahui atau dihantar ke alamat mel elektronik Anda. Apa-apa notis yang Anda berikan kepada Kami mesti dihantar secara bertulis kepada MIMOS di alamat yang disebutkan di atas atau kepada mana-mana alamat lain yang akan Kami maklumkan dari semasa ke semasa. Sebarang notis yang akan diberikan mengikut kepada Terma dan Syarat ini akan dianggap telah diserahkan:-

 1. jika dihantar melalui pos berdaftar prabayar, pada hari kedua perniagaan selepas tarikh pengeposan;
 2. jika melalui pos biasa, pada hari kelima selepas tarikh pengeposan;
 3. jika dihantar melalui serahan tangan, semasa penghantaran;
 4. jika dihantar melalui faks, apabila pemberitahuan bahawa mesej tersebut berjaya dihantar secara keseluruhannya;
 5. jika dihantar melalui e-mel, pada tarikh e-mel direkodkan sepertimana dihantar di dalam e-mel; dan
 6. jika untuk pengesahan langganan dan pembelian Produk, perkhidmatan pesanan ringkas (SMS), pada tarikh semasa SMS direkodkan sebagai telah dihantar.

SILA BACA TERMA-TERMA INI DENGAN TELITI KERANA KEWAJIPAN DIKENAKAN TERHADAP ANDA TERMASUK TERMA-TERMA YANG MENGHAD HAK ANDA DAN MENGECUALIKAN LIABILITI KAMI

Terma-terma ini menyatakan asas dimana Anda bersetuju untuk mengakses dan menggunakan Laman Web ini dan kandungannya. Beberapa perkataan tertentu mempunyai makna khusus seperti yang dinyatakan di bawah.

Definisi

Terma-terma berikut mempunyai maksud-maksud di dalam terma-terma dan syarat-syarat ini:-

MIMOS merujuk kepada MIMOS Berhad (336183-H), sebuah perbadanan milik kerajaan yang ditubuhkan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 2016 dan terlibat didalam penyelidikan dan perkembangan di dalam bidang Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Dan Mikroelektronik, yang mempunyai alamat pendaftaran di Taman Teknologi Malaysia, 57000 Kuala Lumpur, Malaysia.

Kandungan bermaksud maklumat tertentu, data, grafik, penyenaraian, bahan persembahan atau bahan lain yang terkandung di Laman Web ini.

Terma-Terma merujuk kepada terma-terma dan syarat-syarat ini yang mengawal hubungan antara Anda dan MIMOS untuk penggunaan Laman Web, yang mana Anda diberikan akses.

Laman Web bermaksud Laman Web MIMOS Psychometric Products dan Sistem Pengambilan Ujian.

Anda merujuk kepada individu atau entiti yang mengakses dan menggunakan Laman Web ini.

Akses dan kegunaan

Dengan mengakses dan menggunakan Laman Web ini dan/atau kandungannya, Anda bersetuju untuk terikat dengan terma-terma ini. MIMOS mempunyai hak untuk mengubah terma-terma ini pada bila-bila masa dengan mengemaskinikan versi ini. Sila layari Laman Web ini secara berkala untuk menentukan sebarang perubahan kepada Terma-Terma ini. Penggunaan Laman Web dan/atau Kandungan ini secara berterusan selepas sebarang perubahan adalah dianggap penerimaan Anda kepada perubahan tersebut. Sekiranya Anda tidak menerima sebarang Terma-terma tersebut (termasuk sebarang perubahan), sila hentikan akses Anda ke Laman Web ini.

Kandungan

Laman Web ini memberikan Anda akses dan penggunaan, maklumat internet dan/atau perkhidmatan lain (jika ada), kemudahan atau ciri yang tersedia di dan/atau melalui Laman Web ini.

Anda mengakui bahawa beberapa kandungan mungkin telah disediakan oleh MIMOS dan/atau bersama pihak ketiga. Anda mengakui beberapa Kandungannya tidak berada di bawah kawalan MIMOS dan MIMOS tidak bertanggungjawab ke atas ketepatan, pematuhan hak cipta, kesahihan, kesopanan atau sebarang aspek lain dari Kandungan yang diakses atau digunakan. Kandungan disediakan untuk kemudahan Anda sepenuhnya dan tidak menunjukkan pengendorsan atau kebenaran (sama ada dengan nyata atau tersirat) terhadap Kandungan yang disediakan melainkan dinyatakan sebaliknya. Anda mengakses Kandungan tersebut dan penggunaan produk dan perkhidmatan atas risiko Anda sendiri sepenuhnya. MIMOS tidak akan bertanggungjawab walau apa jua pun kepada sesiapa sahaja bagi sebarang kerosakan yang timbul daripada atau disebabkan oleh penggunaan Kandungan.

MIMOS tidak memberi jaminan bahawa Anda akan mendapat akses ke Laman Web dan/atau Kandungan ini pada setiap masa. Akses kepada Kandungan juga tertakluk kepada terma Produk tertentu (bergantung kepada Produk). Anda mungkin mengalami gangguan pada Laman Web dan/atau Kandungan ini dan MIMOS tidak akan bertanggungjawab kepada Anda jika Anda mengalami kerugian atau kerosakan akibat gangguan ini.

MIMOS boleh mengubah Kandungan atau mana-mana bahagian Kandungan pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa dengan atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa MIMOS tidak akan bertanggungjawab kepada Anda atau pihak lain bagi perubahan tersebut.

MIMOS tidak membuat sebarang penyataan bahawa Laman Web ini sesuai atau tersedia untuk kegunaan di lokasi di luar Malaysia. Jika Anda mengakses Laman Web ini dari luar Malaysia, Anda berbuat demikian atas risiko Anda sendiri dan bertanggungjawab untuk memastikan pematuhan terhadap undang-undang tempatan.

Kewajipan Anda

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua tindakan atau pengabaian yang berlaku semasa mengakses Laman Web. Di samping itu, Anda bersetuju mematuhi Dasar Penggunaan Kami psychometrics.mimos.my termasuk tetapi tidak terhad kepada, bersetuju bahawa Laman Web hanya boleh digunakan untuk tujuan yang sah. Anda bersetuju bahawa Anda tidak akan menggunakan Laman Web dengan cara yang akan menyebabkan sebarang liabiliti jenayah atau sivil terhadap MIMOS.

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk penggunaan akses Anda ke Laman Web dan / atau Kandungan ini. Anda selanjutnya mengakui bahawa Anda tidak boleh bergantung pada mana-mana Kandungan yang dicipta oleh atau bagi pihak MIMOS atau dikemukakan kepada MIMOS dan Anda bersetuju untuk menanggung semua risiko berhubung dengan Kandungan, termasuk sebarang pergantungan kepada ketepatan, kesempurnaan atau kegunaannya.

MIMOS tidak membuat sebarang penyataan bahawa Laman Web ini sesuai atau tersedia untuk kegunaan di lokasi di luar Malaysia. Jika Anda mengakses Laman Web ini dari luar Malaysia, Anda berbuat demikian atas risiko Anda sendiri dan bertanggungjawab untuk memastikan pematuhan terhadap undang-undang tempatan.

Notis Berkenaan Hakcipta

Laman Web ini dan Kandungannya termasuk tetapi tidak terhad kepada teks, grafik, imej, logo, ikon butang, klip audio, dan perisian dimiliki atau dikendalikan untuk tujuan ini oleh MIMOS atau pembekal kandungannya dan dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan dan/atau lain-lain hak harta intelek dan undang-undang lain di Malaysia. Anda boleh melayari Laman Web ini dan Kandungannya menggunakan pelayar web Anda dan menyimpan salinan elektronik, atau mencetak salinan, sebahagian daripada Laman Web ini bagi maklumat Anda sendiri sepenuhnya. Anda dilarang daripada mengubahsuai, dengan cara apa pun, kandungan dari cara ia muncul di Laman Web ini atau mana-mana Laman Web yang dimiliki oleh MIMOS. Anda tidak boleh menghasilkan semula, menghantar (termasuk siaran), menyesuaikan atau menggunakan hak cipta secara keseluruhan atau mana-mana bahagian Laman Web ini untuk apa-apa maksud lain kecuali dibenarkan dengan nyata.

Penyusunan (termasuk tetapi tidak terhad kepada koleksi, susunan, dan pemasangan) bagi semua Kandungan di Laman Web ini adalah milik eksklusif MIMOS dan dilindungi oleh hak cipta. Semua perisian yang digunakan di Laman Web ini adalah milik MIMOS atau pembekal perisiannya dan dilindungi oleh hak cipta.

Notis mengenai Tanda Dagangan

Laman Web ini mengandungi tanda dagangan dan cap dagang berdaftar yang tertakluk pada permohonan yang belum selesai atau yang dilindungi oleh undang-undang termasuk tanpa had, perkataan "MIMOS" dan logo MIMOS.

Anda tidak dibenarkan menggunakan tanda dagangan atau nama "MIMOS" atau apa-apa tanda dagangan berdaftar (atau sebaliknya) milik MIMOS, kecuali seperti yang dibenarkan dalam Terma-Terma atau dengan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada MIMOS, mengikut mana-mana yang berkenaan. Laman Web ini mungkin mengandungi tanda dagangan pembekal kandungan dan pedagang dagang elektronik, yang dilindungi oleh undang-undang dan Anda tidak boleh menggunakan tanda niaga ini, sepanjang masa.

MIMOS tidak memberikan Lesen Tersirat

MIMOS memberi Anda lesen terhad untuk mengakses dan menggunakan sendiri Laman Web ini dan tidak memuat turun atau mengubahsuainya, atau mana-mana bahagiannya, kecuali dengan persetujuan bertulis MIMOS terlebih dahulu. Lesen ini tidak termasuk sebarang jualan semula atau penggunaan komersil Laman Web ini atau kandungannya. Lesen ini tidak termasuk apa-apa penggunaan perlombongan data, robot atau alat pengumpulan data atau alat pengekstrakan. Laman Web ini atau mana-mana bahagian Laman Web ini termasuk tanpa had bahan-bahan yang digunakan dan dipaparkan di Laman Web ini tidak boleh diterbitkan semula, diduplikasi, disalin, dijual, dijual semula, diterbitkan, dimuat turun, disiarkan, diedarkan, disebarkan, disiarkan, dihantar atau dieksploitasi untuk mana-mana tujuan komersial kecuali untuk rujukan Anda sendiri. Sebarang kegunaan lain memerlukan kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada MIMOS. Anda bersetuju untuk tidak menyesuaikan, mengubah atau membuat kerja terbitan dari Laman Web ini atau mana-mana bahagian Laman Web ini termasuk tanpa had bahan-bahan yang digunakan dan dipaparkan di Laman Web ini atau menggunakannya untuk apa-apa tujuan lain selain dari maksud yang dinyatakan dalam perenggan ini.

Anda tidak boleh merangka atau menggunakan teknik merangka untuk melampirkan apa-apa tanda dagangan, logo, atau maklumat hakmilik lain (termasuk imej, teks, halaman, susun atur, atau bentuk) MIMOS tanpa persetujuan nyata. Anda tidak boleh menggunakan sebarang tag meta atau mana-mana "teks tersembunyi" lain yang menggunakan nama, logo atau tanda dagangan milik MIMOS tanpa persetujuan nyata dari MIMOS. Sebarang penggunaan tanpa kebenaran akan menamatkan kebenaran atau lesen yang diberikan oleh MIMOS.

Tiada apa-apa jua yang terkandung di dalam Laman Web ini boleh ditafsirkan sebagai memberi implikasi, atau sebaliknya, apa-apa lesen atau hak di bawah mana-mana paten, tanda dagangan, hak cipta (kecuali yang dinyatakan secara nyata dalam Terma) atau hak proprietari MIMOS atau pemberi lesennya.Tiada apa-apa jua yang terkandung di dalam Laman Web ini boleh ditafsirkan sebagai memberi implikasi, atau sebaliknya, apa-apa lesen atau hak di bawah mana-mana paten, tanda dagangan, hak cipta (kecuali yang dinyatakan secara nyata dalam Terma) atau hak proprietari MIMOS atau pemberi lesennya.

Pautan-Pautan Lain

Laman Web ini juga mengandungi pautan kepada laman pihak ketiga. MIMOS tidak bertanggungjawab terhadap syarat-syarat atau kandungan laman-laman tersebut. Pautan disediakan untuk kemudahan Anda semata-mata dan tidak menunjukkan, dengan jelas atau tersirat, sebarang sokongan, pengesahan atau penajaan oleh MIMOS bagi Laman Web tersebut atau produk atau perkhidmatan yang disediakan di sana. Anda mengakses Laman Web tersebut dan menggunakan produk dan perkhidmatan mereka atas risiko Anda sendiri sepenuhnya. MIMOS tidak bertanggungjawab untuk sebarang transaksi yang mungkin Anda lakukan di laman tersebut.

Tempoh, Penamatan, Penangguhan atau Pengubahsuaian

Terma ini bermula pada tarikh, yang mana MIMOS mula-mula membuka Laman Web dan Kandungan kepada Anda dan teruskan sehingga ditamatkan mengikut Terma ini. MIMOS dan/atau perbadanan berkaitannya boleh menamatkan atau menangguhkan (sementara atau secara kekal) Laman Web dan/atau Kandungan tanpa notis dan tanpa perlu memberi apa-apa alasan.

Anda bersetuju bahawa MIMOS tidak akan bertanggungjawab kepada Anda atau pihak lain bagi penamatan atau penggantungan itu. Penamatan Terma ini oleh MIMOS bagi apa jua sebab sekalipun adalah tanpa prasangka terhadap hak, remedi atau tuntutan-tuntutan MIMOS terhadap Anda di bawah Terma ini atau di sisi undang-undang bagi pelanggaran sebelumnya terhadap mana-mana Terma ini.

MIMOS tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kegagalan untuk melaksanakan kewajipannya di sini disebabkan oleh kuasa Tuhan, pemberontakan atau gangguan awam, operasi ketenteraan atau keganasan, semua kecemasan, tindakan atau peninggalan Kerajaan atau mana-mana pihak berkuasa yang berupaya, pertikaian industri apa-apa jenis, kebakaran, kilat, letupan, banjir, tindakan atau peninggalan orang atau badan yang mana MIMOS tidak mempunyai kawalan atau sebarang sebab di luar kawalan munasabah MIMOS.

MIMOS mempunyai hak untuk mengubahsuai atas apa jua sebab atau berhenti (secara sementara atau selama-lamanya) Laman Web ini pada bila-bila masa dan dari semasa ke semasa dengan atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa MIMOS tidak akan bertanggungjawab kepada Anda atau kepada mana-mana pihak lain untuk pengubahsuaian, penggantungan atau penangguhan Laman Web ini.

Liabiliti

MIMOS, ejen dan wakilnya dan pembekalnya (termasuk pembekal perisian atau kandungan) (selepas ini dirujuk secara kolektif sebagai "Pembekal") tidak akan bertanggungjawab kepada Anda atau mana-mana pihak untuk sebarang kerugian, kerosakan, perbelanjaan atau liabiliti (termasuk kerugian turutan atau kerosakan), kehilangan perniagaan, hasil atau keuntungan yang dialami atau ditanggung oleh Anda atau mana-mana pihak lain yang timbul: -

 1. dari keadaan di luar kawalan mana-mana pembekal atau dari perbuatan Anda, peninggalan, keingkaran atau kecuaian;
 2. secara langsung atau tidak langsung berkenaan dengan apa-apa kegagalan atau peninggalan oleh MIMOS untuk mematuhi mana-mana Terma ini.

Liabiliti

Laman Web ini (mengandungi maklumat, nama, imej, gambar, logo dan ikon mengenai atau berkaitan dengan MIMOS) disediakan berdasarkan asas "seperti adanya" dan "seperti tersedia" dan MIMOS tidak membuat perwakilan atau jaminan tersirat atau tersirat berhubung dengan ini Laman Web, apa-apa harta atau maklumat dalam atau apa-apa transaksi yang dilakukan melalui Laman Web ini termasuk tetapi tidak terhad kepada:

 1. Keselamatan, ketersediaan, kebolehcapaian, ketepatan masa, kegunaan bebas dan Laman Web tidak terganggu;
 2. Kebenaran dan ketepatan Kandungan atau pengubahsuaian berikutnya;
 3. Tindakan dan peninggalan pengguna sama ada di Laman Web ini atau di luar Laman Web ini;
 4. Ketepatan dan kebolehpercayaan keputusan diperoleh daripada penggunaan Laman Web ini;
 5. Apa-apa obligasi, liabiliti, hak, tuntutan dalam tort atau sebaliknya sama ada atau tidak timbul daripada kecuaian MIMOS.

Setakat mana yang dibenarkan oleh undang-undang, MIMOS menolak sebarang dan semua jaminan tersebut.

Di dalam apa jua keadaan MIMOS, ejen dan wakil mereka, pembekal, vendor atau peniaga yang dinyatakan di Laman Web ini tidak akan bertanggungjawab kepada Anda atau sesiapa sahaja ke atas sebarang kerugian atau kecederaan atau apa-apa kerosakan secara langsung, tidak langsung, istimewa, teladan, berbangkit, atau apa-apa jua kerosakan termasuk tetapi tidak terhad kepada kehilangan penggunaan, data, hasil atau keuntungan, sama ada dalam tindakan kontrak, kecuaian atau tindakan tort yang lain, yang timbul daripada atau berkaitan dengan akses Anda, penggunaan, atau ketidakupayaan Anda untuk mengakses atau menggunakan Laman Web ini.

Indemniti (tanggung rugi)

Anda (akan menangung rugi) dan mempertahankan MIMOS daripada kerugian, kos, ganti rugi, perbelanjaan dan liabiliti yang timbul daripada:

 1. Penggunaan Laman Web ini oleh anda atau mana-mana orang lain sama ada diberi kebenaran secara nyata atau tidak oleh Anda; atau
 2. Sebarang bahan yang disiarkan, dihantar atau diterima melalui Laman Web ini; atau
 3. Pelanggaran mana-mana Terma dan Syarat di dalam ini.

Penyerahan Hak

MIMOS menyimpan haknya untuk menetapkan, subkontrak atau mengganti sebahagian atau semua hak dan kewajipannya di bawah Terma dan Syarat tersebut. Anda tidak boleh, tanpa kebenaran bertulis daripada MIMOS, menyerah hak atau melupuskan Terma dan Syarat tersebut.

Undang-Undang Yang Terpakai dan Bidang Kuasa

Dengan mengakses dan menggunakan Laman Web dan/atau Kandungan ini, Anda bersetuju bahawa akses dan/atau penggunaan sedemikian, serta Terma dan Syarat ini akan ditafsirkan menurut dan dikawal selia oleh undang-undang Malaysia dan Anda mempersetujui serta mengakui kepada bidang kuasa eksklusif Mahkamah Malaysia.

Syarat Umum

MIMOS menyimpan haknya untuk meminda Terma dan Syarat ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu. Anda bertanggungjawab untuk sentiasa menyemak maklumat yang disiarkan dalam talian untuk mendapatkan notis pindaan tersebut. Akses dan penggunaan Anda secara berterusan di dalam Laman Web ini selepas pindaan tersebut dibuat akan ditafsirkan sebagaimana Anda telah menerima semua pindaan tersebut.

Terma dan Syarat ini hanya akan berkuatkuasa setakat mana yang ianya dibenarkan di bawah undang-undang.

Tiada sebarang kelewatan atau kelonggaran oleh MIMOS dalam menguatkuasakan apa-apa terma atau syarat yang terkandung di dalam Terma ini atau pemberian masa oleh MIMOS kepada anda akan memprejudiskan hak dan/atau kuasa MIMOS dan sebarang penepian oleh MIMOS terhadap apa-apa pelanggaran terma tidak akan berfungsi sebagai suatu penepian yang berterusan termasuk berkenaan dengan pelanggaran berikutnya atau pelanggaran berterusan.

Sekiranya mana-mana bahagian Terma tersebut didapati menyalahi undang-undang, tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan oleh mana-mana undang-undang negeri atau negara di mana pada asalnya terma-terma dan syarat-syarat ini bertujuan untuk mempunyai efek, maka ianya akan tidak mempunyai efek atau tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan hanya untuk bahagian-bahagian yang menyalahi undang-undang tersebut sahaja. Ianya akan dipadamkan dan dikeluarkan dari Terma manakala Terma yang lain tidak akan terjejas, terus berkuatkuasa dan terus mengikat dan boleh dikuatkuasakan.

Laman Web ini boleh diakses di seluruh Malaysia dan di luar negara. MIMOS tidak membuat representasi bahawa kandungan Laman Web ini mematuhi undang-undang (termasuk undang-undang harta intelek) di mana-mana negara di luar Malaysia. Jika Anda mengakses Laman Web ini dari luar Malaysia, Anda berbuat demikian atas risiko Anda sendiri dan bertanggungjawab untuk memastikan pematuhan dengan semua undang-undang di tempat Anda berada.

Anda juga mesti:

 1. Berhenti menggunakan Laman Web atau mana-mana bahagiannya untuk tempoh sebagaimana yang dikehendaki oleh MIMOS.
 2. Tidak menggunakan Laman Web untuk menyebabkan rasa malu, kesusahan, gangguan, kerengsaan atau gangguan kepada mana-mana individu.
 3. Mematuhi semua notis atau arahan yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web sebagaimana difikirkan patut untuk Kami isukan dari semasa ke semasa atau jika Kami mempunyai sebab atau mengesyaki bahawa Anda tidak mematuhi tanggungjawab dan kewajipan Anda di bawah terma dan syarat ini.
 4. Pada setiap masa pastikan identiti peribadi dan Kata Laluan yang telah dibuat adalah sulit dan jangan mendedahkan Kata Laluan kepada sesiapa pun.

Dasar Penggunaan

MIMOS berhak untuk meminda/mengubahsuai Dasar ini pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu, berkuatkuasa sebaik sahaja Dasar yang telah dipinda/diubahsuai dimuat naik di Laman Web ini. Apa-apa pengubahsuaian kepada Dasar ini akan dibuat mengikut budi bicara Kami sendiri dan adalah menjadi tanggungjawab Anda untuk memastikan kesedaran Anda terhadap sebarang perubahan sedemikian. Penggunaan berterusan Laman Web ini selepas pengubahsuaian kepada Dasar ini dimuat naik akan ditaksirkan sebagaimana Anda telah menerima semua pengubahsuaian Dasar tersebut.

Penggunaan Tidak Sah

Laman Web ini boleh digunakan hanya untuk tujuan yang sah. Pengiriman, penghantaran, pengedaran atau penyimpanan, apa-apa bahan yang bertentangan dengan mana-mana undang-undang atau peraturan yang berkenaan adalah dilarang. Ini termasuk, tanpa batasan, bahan yang dilindungi oleh hak cipta, tanda dagangan, rahsia dagangan atau harta intelek yang digunakan tanpa kebenaran yang sah, dan bahan yang menyinggung, lucah, tidak senonoh, kasar, memfitnah, menghasut, kasar atau kebencian, palsu, ancaman, atau mungkin merupakan E-mel sampah, iklan tanpa kebenaran atau gangguan, mengganggu privasi seseorang, atau menggalakkan kelakuan yang akan menjadi kesalahan jenayah, menimbulkan liabiliti sivil, atau melanggar mana-mana undang-undang atau peraturan tempatan, negara, kebangsaan atau antarabangsa. Kami berhak untuk menganalisa atau mengkaji semula mana-mana bahan yang diposkan atau dihantar oleh Anda dan boleh memadamkan mana-mana bahan tersebut dan/atau menyahaktifkan penggunaan Anda terhadap Perkhidmatan ini. Kami seterusnya berhak untuk menggantung atau menamatkan akses Anda ke Laman Web jika didapati bahawa Anda telah memberikan Kami maklumat palsu atau mengelirukan atau melanggar atau cuba melanggar mana-mana terma Dasar ini.

Sistem dan Keselamatan Rangkaian

Pelanggaran sistem atau keselamatan rangkaian adalah dilarang, dan boleh mengakibatkan liabiliti jenayah dan sivil. Contoh-contoh sistem atau pelanggaran keselamatan rangkaian termasuk, tetapi tidak terhad kepada berikut:-

 1. Akses tanpa kebenaran atau penggunaan data, sistem atau rangkaian, termasuk apa-apa percubaan untuk menyelidik, menganalisa atau menguji kelemahan sistem atau rangkaian atau melanggar langkah keselamatan atau pengesahan tanpa kebenaran secara nyata pemilik sistem atau rangkaian;
 2. Pemantauan data atau lalu lintas yang tidak dibenarkan pada mana-mana rangkaian atau sistem tanpa kebenaran nyata pemilik sistem atau rangkaian;
 3. Gangguan dengan perkhidmatan kepada mana-mana pengguna lain, hos atau rangkaian termasuk, tanpa batasan, "mailbombing", pembanjiran, percubaan yang sengaja untuk membebani sistem dan serangan siaran;
 4. Memintas pengesahan atau keselamatan pengguna mana-mana hos, rangkaian, atau akaun (dirujuk sebagai "pemecahan" atau "penggodaman"); dan
 5. Gangguan perkhidmatan kepada mana-mana pengguna, hos, atau rangkaian (dirujuk sebagai "penafian serangan perkhidmatan").

Anda selanjutnya bersetuju untuk tidak menghantar atau menghantar virus, Trojan Horse atau lain-lain perisian yang berbahaya, mengganggu, atau fail pemusnah. Anda tidak boleh memasukkan ke dalam sistem internet MIMOS atau mengedarkan melalui Laman Web ini, sebarang kontaminasi sistem termasuk, tanpa batasan, penggunaan virus, cacing dan Trojan Horse yang menyebabkan akses yang tidak sah, merosakkan atau berbahaya dan/atau pengambilan maklumat dan data pada komputer Anda dan lain-lain bentuk aktiviti yang boleh dianggap menyalahi undang-undang.

Pelanggaran Peraturan Polisi Terpakai

PELANGGARAN SECARA TIDAK LANGSUNG ATAU PERCUBAAN MELANGGAR PERATURAN-PERATURAN INI, DAN TINDAKAN ATAU PERCUBAAN OLEH PIHAK KETIGA BAGI PIHAK ANDA, AKAN DIANGGAP SEBAGAI PELANGGARAN DASAR INI OLEH ANDA SENDIRI.

MIMOS berhak untuk menyiasat potensi penyalahgunaan Dasar ini dan MIMOS dengan bekerjasama sepenuhnya dengan penyiasatan jenayah yang disyaki, pelanggaran sistem atau keselamatan rangkaian di bawah penguatkuasaan undang-undang atau pihak berkuasa yang berkaitan. Pelanggaran Dasar ini boleh menyebabkan, antara lain, dalam penggantungan atau pembatalan akses Anda ke Laman Web ini, rangkaian, sistem, pelayan, pelbagai direktori, penyenaraian, maklumat dan pangkalan data Kami. Kami tidak mempunyai keupayaan praktikal untuk menghadkan semua kelakuan, komunikasi atau kandungan yang mungkin melanggar Polisi ini sebelum ianya dihantar ke dalam atau melalui Laman Web ini, MIMOS tidak dapat memastikan penyingkiran segera apa-apa komunikasi atau kandungan tersebut sebaik sahaja penghantaran atau pengeposan. Oleh itu, Kami tidak bertanggungjawab kepada anda atau orang lain untuk kegagalan di atas menguatkuasakan terma Dasar ini.

Kenyataan Privasi

Anda boleh melawat Laman Web ini tanpa memberitahu Kami identiti Anda atau mendedahkan apa-apa maklumat mengenai diri Anda.

Cookies

MIMOS boleh mengesan lawatan Anda ke Laman Web dengan memberi Anda Cookies apabila Anda masuk. Cookies adalah kepingan maklumat yang dipindahkan ke Laman Web cakera keras komputer Anda untuk tujuan penyimpanan rekod. Kami menggunakan Cookies untuk menjadikan Laman Web dan tapak rakan kongsi Kami lebih mudah. Cookies juga membantu MIMOS menjejaki aliran dan pola pengguna. Cookies juga membantu MIMOS mengumpul data aliran data anonymous untuk menjejaki trend dan corak pengguna. Di samping itu, rangkaian pengiklanan pihak ketiga boleh mengeluarkan Cookies apabila memaparkan iklan. Penggunaan Cookies kini merupakan piawai industri dan Anda akan mendapati ia digunakan di kebanyakan Laman Web utama. Kebanyakan pelayar pada mulanya ditubuhkan untuk menerima Cookies. Jika Anda juga boleh menetapkan semula penyemak imbas Anda sama ada untuk memaklumkan Anda apabila Anda telah menerima Cookies, atau menolak untuk menerima Cookies. Anda harus memahami bahawa kawasan tapak tertentu tidak berfungsi dengan baik jika Anda menetapkan pelayar Anda untuk tidak menerima Cookies.

Penggunaan Maklumat

Semua maklumat yang diberikan kepada Kami (jika ada) dijamin dengan teknologi keselamatan yang sesuai.